Deutsch  English  Slowakisch  Bulgarisch  Ungarisch  Rumänisch

O projekte

Cieľom EÚ je v období rokov 1990 až 2020 znížiť emisie spôsobujúce skleníkový efekt až o 20% a zároveň zvýšiť využívanie obnoviteľných energií až do 20 % z celkovej spotreby v EU. Zvýšiť podiel obnoviteľných energií podľa celkovej spotreby energií, nie iba formou materiálnych investícií, ale tiež technickým know-how a vzdelanými schopnými expertmi. V súčasnosti v partnerských krajinách projektu: v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku existuje adekvátne počiatočné alebo ďalšie vzdelávanie v oblasti obnoviteľných energií iba na úrovni vyššieho vzdelávania.

Transfer a implementácia modulov pre odborné vzdelávanie v tejto oblasti, ktoré sú cieľom projektu, otvorí nové možnosti v oblasti vzdelávania a práce, a podporí implementáciu rozhodnutí EU, berúc do úvahy národné, geografické, ekonomické a vzdelávacie podmienky jednotlivých krajín. Projekt zároveň predstavuje a prináša aplikáciu kreditného systému (ECVET), čo umožní podporiť a rozvíjať medzinárodnú mobilitu expertov a princípy celoživotného vzdelávania, ktoré sú v tomto sektore nevyhnutné.

Logo lebenslanges Lernen