Deutsch  English  Slowakisch  Bulgarisch  Ungarisch  Rumänisch

Начало

Европейският съюз си поставя за цел до 2020 г. да намали емисиите на парникови газове поне с 20% спрямо равнищата от 1990 г. и същевременно да увеличи дела на енергията, добивана от възобновяеми източници, до 20% от общото количество на произвежданата в ЕС енергия.

За да се постигнат тези цели в Европа са необходими не само материални инвестиции, но и съответното техническо ноу-хау и квалифицирани, можещи специалисти. Към момента в България, Румъния, Словакия и Унгария, от където са партньорите в настоящия проект, подходяща професионална подготовка в областта на възобновяемите енергийни източници се предлага предимно във висшите учебни заведения. Чрез планирания трансфер и въвеждането на модули за професионално обучение в областта на ВЕИ и специалистите със средно образование могат да получат шанс за нова квалификация и работа.

Акредитирането на обучението ще допринесе за изпълнението на решенията на Европейския съюз при съблюдаване на националните географски, икономически и образователни особености. Въвеждането и приложението на принципите за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение ще допринесе за транснационалната мобилност на специалистите от сектора и ще насърчи ученето през целия живот, така необходимо и в тази икономическа област.

Logo lifelong lerning.jpg